Spring til indhold

Elmelunde Kirke

Lolland-Falster Stift
25.07.2003
Beskrivelse af billeder

Kirkeanlægget

Elmelunde kirke er i sin nuværende skikkelse en langhusbygning bestående af et tidlig-romansk midtparti – det oprindelige skib, som allerede i senromansk tid er forlænget mod vest, samt gotisk langhuskor, vesttårn, våbenhus og endelig et sakristi ved korpartiets nordside. Den oprindelige romanske bygning er fra omkring 1075.

Billede af Elmelunde Kirke - nærvirkning

Kirken og Landsbyen (Nærvirkning)

Kirken ligger i den østlige del af landsbyen med kontakt til markerne mod øst og delvist mod syd. Kirken ligger meget højt placeret og er derfor meget synlig i de sydlige og vestlige dele af landsbyen, som ligger lavere end kirken. Den nordlige del af landsbyen ligger mere eller mindre i niveau med kirken og ikke har visuel kontakt til den. Landevejen nord for kirken, adskiller i nogen grad kirken fra den gamle del af landsbyen mod nord.

Fra kirken er der udsyn over store dele af Møn, og man kan især se langt over de østlige og sydlige områder.

Billede af Elmelunde Kirke - fjernvirking

Kirken og Landskabet (Fjernvirkning)

Kirken er placeret meget højt i et bakket landskab, og kan ses over store dele af det østlige Møn. Kirken er synlig fra Keldby i vest til Klintholm i øst, og fra Råbylille i syd. Kirken opleves mange steder fra, men indsynet er ikke konstant pga. af det bakkede terræn.

På grund af kirkens placering i et større højtliggende område, er der en zone på kanten af det højtliggende område, hvor kirken pga. terrænet forsvinder fra synsfeltet. Kirken opleves derfor bedst fra meget lang afstand, eller fra den øverste del af det højtliggende område omkring kirken. Udpegning af kirkens fjernvirkning er kun sket i området relativt tæt ved kirken, man skal derfor være opmærksom på, at der kan findes meget flotte indkig til kirken andre steder fra det østlige Møn, bla. fra Klintholm.

Kirken har en meget fin landskabelig placering og kan ses over store afstande. For at kirken fortsat kan ses over så store afstande, er det vigtigt at friholde store dele af det højtliggende bakkeområde, især mod vest, syd og øst.

Eksisterende kirkeomgivelsesfredninger

Fredningsdokument

Særlige karakteristika

Kirkens synlighed fra store dele af Møn, er helt specielt for denne kirke. For at fastholde muligheden for indblik til kirken, er det vigtigt også at være opmærksom på de områder, som ligger længere ude end udpegningen af fjernomgivelser, da de har stor betydning for indblikket.

Fastholdelse af åbne arealer i kirkens fjernomgivelser er særligt vigtige mod øst og syd.