Spring til indhold

Fanefjord Kirke

Lolland-Falster Stift
28.07.2003
Beskrivelse af billeder

Kirkeanlægget

Fanefjord kirke er en meget stor hvidkalket og teglhængt bygning, der består af et unggotisk skib fra anden halvdel af 1200-tallet, hvortil der omkring 1500 er føjet et tresidet langhuskor samt vesttårn og våbenhus mod nord, alt af munkesten.

Billede af Fanefjord Kirke - nærvirkning

Kirken og Landsbyen (Nærvirkning)

Kirken ligger frit i landskabet uden tilknytning til en landsby. Kirkens nærmeste omgivelser udgøres af en hus bag kirken og et enkelt hus på den modsatte side af vejen. Kirken er mod nord og øst omgivet af marker, mod øst og syd af beplantning og mod vest Fanefjord.

Det er muligt at se meget langt fra den højtliggende kirkegård, især over Fjorden mod vest og over markerne i øst. Beplantningen ved kirkeanlæggets syd og østside mindsker kontakten mellem kirke og de nærmeste omgivelser til disse to sider. De åbne græsarealer umiddelbart vest for kirken er vigtige for oplevelsen af kirkens placering højt over fjorden.

Billede af Fanefjord Kirke - fjernvirkning

Kirken og Landskabet (Fjernvirkning)

Kirken ligger højt placeret på en moræneknude for enden af Fanefjord. Pga. sin høje beliggenhed og sin frie placering væk fra bebyggelse, har kirken en meget stor fjernvirkning, og kan ses fra alle verdenshjørner.

Mod nord, øst og syd kan kirken ses over landbrugslandet indtil bebyggelse eller terræn hindrer indsynet. Mod vest kan kirken ses langt over vandet, og over de lavtliggende vådområder.

På arealerne nord og syd for Fanefjord er der mange levende hegn, som hindrer indsynet til kirken, og som ellers formentlig ville kunne ses over store afstande i Grønsund. Beplantningen nord for Fanefjord hindrer også en del af indsynet til kirken fra hovedvejen nordvest for kirken.

Kirkens placering ud til Fanefjord skaber et særligt samspil mellem kirke, fjord og det øvrige landskab. Kirken opleves bedst fra fjorden og fra de sydlige områder.

Eksisterende kirkeomgivelsesfredninger

Fredningsdokument

Særlige karakteristika

Kirkens markante placering har stor betydning for landskabsoplevelsen. De friholdte områder omkring kirken er med til understøtte kirkens markante placering.