Spring til indhold

Kastrup Neder Vindinge

Kastrup-Neder Vindinge Lokalområde

Udover de her nævnte kulturmiljøer, henvises også til kulturmiljøet ”Herregårdslandskab om Vordingborg” i bind 2 for Vordingborg, delvist beliggende i Kastrup/Neder Vindinge lokalområde.

Knudshoved Odde

Landskab: Ager, skov, kyst
Tema: Bebyggelse, rekreation, overdrev og gravpladser
Tid: Oldtid – nutid

kort over området knudshoved odde

Oreby og Knudsby benævnes i henholdsvis 1370 ”Oreby” og 1231 ”Knutsby”. Byerne ligger i forlængelse af hinanden og består overvejende af ældre landarbejderboliger. I Knudsby var flere af de ældre længehuse oprindelig to- og flerfamiliehuse, og i landsbyen opførtes i 1742 en lille skole.

Fra Oreby og ud til Knudshoved består bebyggelsen af landarbejderhuse og mindre huse, hvis beboere har haft tilknytning til Rosenfeldt gods eller gårdene i området.

Vest for Oreby Skov ligger gården Trehøje, som oprindelig er en udflyttet gård fra Knudsby. Trehøje var en større gård under hovedgården Rosenfelt, selve bebyggelsen kan ses fra begyndelsen af 1800 tallet. Op gennem det 20. århundrede forsvinder de andre nærliggende gårde, det formodes at jorden bliver lagt under Trehøje, som også Knudsbygårds jord er blevet.

bilede af knudshoved odde
Knudshoved Odde

Store rekreative kvaliteter knytter sig til Knudshoved Odde, hvor den yderste del er fredet. Naturmæssigt rummer odden kystskov med naturskovskarakter, ege, skovmoser, skovsøer, strandoverdrev og stenet strand. Langs sandtangen Draget og videre ud ses mange fugle. Odden er desuden rig på fortidsminder – i området mellem Knudsskov og Draget er der en af landets vigtigste koncentrationer af stenalderbopladser fra slutningen af istiden.

Ornebjerg

Landskab: Ager
Tema: Landsby
Tid: 1840 – i dag

kort over området ornebjerg

Ornebjerg er en nord og sydgående slynget vejby og en velbevaret landsby. Det slyngede vejforløb binder byen sammen, og er - sammen med mange velbevarede store træer - med til at give landsbyen karakter. Langs vejen mod nord en allé af bornholmsk røn. I byens søndre del, omtrent ved indkørslen til byen, ligger byens gadekær.

Landsbyens bebyggelse stammer hovedsagelig fra perioden 1860-1880. I den sydlige del af landsbyen består bebyggelsen overvejende af enkelthuse, mens der i den nordlige del af byen stadig ligger en del gårde med store velbevarede stuehuse.

Landsbyen består af 15 ejendomme, hvoraf de 13 vurderes at være markante rumskabende og dermed bidrage til en bevaringsværdig sammenhæng. Vurderes værdien af bygningerne særskilt har 4 ejendomme høj bevaringsværdi, 10 har middel bevaringsværdi og 1 har lav bevaringsværdi.

billede af ornebjerg gadekær
Ornebjerg Gadekær

Næs-Skaverup sommerhusområde

Landskab: Kysten
Tema: sommerhusområde
Tid: 1840- i dag

kort over området næs skaverup

I 1960’erne begyndte udstykningen af sommerhuse ud til Avnø Fjord. Sommerhusområdet omfatter i dag knap 400 sommerhuse og er stort set færdigudbygget.

Området blev i 1963 planlagt ved en dispositionsplan, og siden fastlagt ved en bygningsvedtægt i 1976. Grundene er på ca. 1000 m2, med store og smalle grunde i yderste række mod kysten. Sommerhusområdet er tidstypisk for samfundsudviklingen, som med ferielovens vedtagelse i 1938 sikrede alle arbejdere 2 ugers ferie med løn. I midten af 1900-tallet havde middelklassen endvidere bedre økonomiske vilkår og øget mobilitet via privatbilismen. Dermed bredtes sommerhusbevægelsen ud til en større del af befolkningen, hvor det før kun havde været mere velstillede folk, som havde holdt ferier i sommervillaer og på pensionater bl.a. langs Øresundskysten. Drivkraften bag sommerhusbevægelsen har gennem tiden bl.a. været ønsket om at være tæt på naturen.

I 1960’erne og 70’erne blev sommerhuset en del af massekulturen, og i takt med denne vækst regulerede planlægningsmyndigheder og grundejerforeninger udviklingen i stadig højere grad.