Spring til indhold

Ørslev

Ørslev Lokalområde

gadebillede i ørslev

Ørslev landsbymidte

Landskab: Ager
Tema: Kirke, skole, hal, forsamlingshus
Tid: Middelalder – nutid

kort over området ørslev landsbymidte

Skønt Ørslev er blevet udbygget med parcelhuskvarterer og erhvervsområde siden 1960’erne, fremstår den oprindelige landsbymidte intakt. Landsbymidtens umiddelbare forbindelse til det åbne land mod syd, tydeliggør oplevelsen af dens markante placering på et bakkedrag.

Kirken og den fredede kirkelade ligger ud til pladsen foran den senromanske teglstenskirke. Kirkeladen indgår som en del af kirkemuren.

billede af ørslev kirke og kirkeladen
Ørslev Kirke og kirkelade

I 1951-51 blev skolen opført syd for kirken og forsamlingshuset, der nu er nedrevet. Arkitekten var Aage Madsen.

Før udskiftningen i 1782 bestod landsbyen af 34 gårde samlet om landsbyforten, i 1834 ses stadig en del gårde samlet om kirken. I området omkring kirken kan man fx på Rørkærvej stadig genfinde landsbystemningen.

Langdysse og jættestue ved Rynkebjerg

Landskab: Strukturer på tværs af landskabet,ager
Tema: Gravpladser og anlæg
Tid: Oldtid

kort over området rynkebjerg

I Ørslev sogn har der været stor aktivitet siden stenalderen. I sognet er der fundet spor efter ca. 20 gravpladser, og omtrent ligeså mange bosættelser, endvidere er der gjort en række fund. Langt de fleste gravpladser er i tidens løb forsvundet, men langdyssen og jættestuen ved Rynkebjerg, kan betragtes som repræsentanter for områdets aktivitet i oldtiden. Dysserne knytter sig til den såkaldte tragtbærerkultur, som er en fællesbetegnelse for en række kulturgrupper fra yngre stenalder, ca. 4000-ca. 2800 f.Kr.

”Rynkebjergs Kirkegaard” er navnet på den vestligste langdysse. Det hedder sig, at det oprindelig var bestemt at bygge Ørslev Kirke her, men hvad der byggedes om dagen, det ødelagde troldene om natten! Langdyssen er 34 meter lang, de fleste randsten er bevarede. Stenene indenfor randstenene har formodentlig dannet gravkister.

På samme bakkeskråning ligger også en jættestue, med 6 bæresten og 1 dæksten. Jættestuen er restaureret.

billede af rynkebjerg kirkegård
Rynkebjerg Kirkegård

Erhvervsområde Ørslev

Landskab: Strukturer på tværs af landskabet, forstad
Tema: Erhvervsområde
Tid: 1975 – nutid

kort over området erhvervsområdet ørslev

Udbygningen påbegyndtes i 1970’erne i den sydlige del af området. Hovedparten af erhvervsområdet anvendes til fremstillingserhverv og håndværk.

Erhvervsområdet rummer Carlsbergs malteri, kendetegnet ved sine store tanke. Årligt forarbejder Danish Malting Group A/S her 115.000 ton byg.

Til Ørslev industriområde hører også historien om Jacoform, der tog sin begyndelse under energikrisen i 1976. Det var pludselig for dyrt at smide et par sko væk, fordi hælen var slidt skæv. Nu var skoens holdbarhed blevet altafgørende. Jacoformskoen blev produceret i Ørslev fra 1977 – 2002, hvorefter produktionen flyttede til Polen.

Erhvervsområdet var før kommunesammenlægningen et fælleskommunalt erhvervsområde. Den trafikale beliggenhed er god med kun 5 minutter fra motorvejstilslutningen ved Udby. Der er etableret genbrugsplads i erhvervsområdet.

billede af malteriet
Malteriet